Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole powołany został Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. Uczniowie zdecydowali, że funkcję tę będzie pełniła pani Iwona Bronowicz



Rzecznik czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom:
• prawa do bezpiecznej nauki,
• prawa do życia bez przemocy i poniżania,
• prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
• prawa do rzetelnej informacji.

DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:
- kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,
- gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,
- uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników
  szkoły,
- stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji
  prawach dziecka,
- wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,
- upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną,

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA:
- znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,
- przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,
- udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania
  praw ucznia,
- udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
- wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,
- wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
- informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich
  dochodzenia,
- kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych,

Tryb postępowania w kwestiach spornych UCZEŃ - UCZEŃ:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
- skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów
   z rozstrzygnięciem sporu,
- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor,

Tryb postępowania w kwestiach spornych NAUCZYCIEL - UCZEŃ:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami,
- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku
  trudności z rozstrzygnięciem sporu,


WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
.

Najbliższe wydarzenia:
listopad 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży
ul. Księżnej Anny 18
18-400 Łomża
tel. (086) 218-79-74
fax: (086) 218-79-74
e-mail: pg8lomza@wp.pl