Statut

Pobierz statut w formacie .PDF
Za odczyt formatu odpowiada program Adobe Reader.

 WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ OCENY SEMESTRALNEJ (ROCZNEJ)
NIŻ PRZEWIDYWANA PRZEZ NAUCZYCIELAUczeń, który chce uzyskać wyższą ocenę semestralną (roczną) od przewidywanej przez nauczyciela zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:1. Zgłasza się do nauczyciela z prośbą o zmianę oceny na wyższą od przewidywanej oceny semestralnej (rocznej), Prośbę przedstawia w formie pisemnej (podpisanej przez rodzica i ucznia) w nieprzekraczalnym terminie 7dni od daty otrzymania informacji i o przewidywanej ocenie. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia prośby, uniemożliwia kontynuowanie dalszego postępowania.2. Zgłasza się na poprawę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ostatecznej daty składania prośby o poprawę.3. Przedstawia do sprawdzenia systematycznie (od początku roku szkolnego) prowadzony zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń w dniu, w którym deklaruje się chęć poprawy oceny.4. Zgłasza się na poprawę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uniemożliwia poprawę oceny. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona przez lekarza.5. Zalicza wiadomości i umiejętności przedmiotowe zgodnie z programem nauczania realizowanym w semestrze (roku szkolnym) według kryteriów wymagań, w formie ustalonej przez nauczyciela. Przy testach wielopoziomowych uczeń otrzymuje ocenę zgodnie z zapisem WSO.
Jeżeli ze sprawdzanych wiadomości i umiejętności uczeń nie uzyska oczekiwanych wyników, uniemożliwia to zmianę oceny na wyższą.6. Uczeń otrzymuje ocenę niższą od przewidywanej w przypadku, gdy po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie, ze sprawdzanych form aktywności będzie uzyskiwał oceny niższe niż przewidywana.7. Na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną uczeń nie ma możliwości poprawiania oceny.8. W przypadku ocen niedostatecznych i dopuszczających ocena ulega poprawie w wyniku egzaminu pisemnego, który odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.Pozostałe oceny uczeń może poprawić indywidualnie umawiając się z nauczycielem na poprawę.

Najbliższe wydarzenia:
listopad 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży
ul. Księżnej Anny 18
18-400 Łomża
tel. (086) 218-79-74
fax: (086) 218-79-74
e-mail: pg8lomza@wp.pl